Siz iş syýahatlary üçin täze uçar almagyň ugruna çykdyňyz, ýöne entek haýsy görnüşi aljakdygyňyz barada oýlanýarsyňyzmy? Size iş hem dynç alyş zolaklary bolan, sygymlylygy uly işewür-jet gerekmi? Size gerek bolan ýagdaýynda borta onlarça adamy alyp, ýöne rahat uçuş üçin ýeterlik ýer galjak howa gämisi gerekmi? Onda ünsüňizi Boeing Business Jet uçarlarynyň ýygnanyşygyna beriň.

BBJ — bu iş awiasiýasynyň talaplary esasynda döredilen, uly göwrümli uçarlaryň ýygnanyşygydyr. Bu jeti özüni dünýäniň saýlamalaryna degişli edýän, dünýäniň iň güýçlileri şeýle hem korporatiw buýrujylar üçin işläp düzülendir. Eýýäm 20 ýyldan gowrak wagt bäri BBJ hususy eýeleriň we işewür adamlaryň arasynda uly isleg bildirilýär. Bu klasyň uçary ykjam, ygtybarly we örän rahatdyr. Eger-de bortda 8 ýolagçyny ýerleşdirseňiz, onda siz 12000 km uzaklykdaky köpsagatlaýyn uçuşy uly rahatlyk bilen geçirerler, meselem bu uçuşlar Fransiýadan Kaliforniýa ýa-da Angliýadan Günorta Afrika Respublikasyna bolup biler, uçuşlar ikilenç ýangyç guýulmazdan ýerine ýetirilýär. Boeing Business Jet adaty sygymlylygy 25-50 syýahatçylara barabardyr. Boeing Business Jet uçarlary uzak aralyk uçuşlar, şol sanda uç-gyraksyz suw giňişlikleriniň üstünden uçup geçmäge niýetlenip, häzirkizaman awionika ulgamy we hemralaýyn nawigasiýa enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. BBJ laýnerleriniň ýene bir artykmaçlygy hem, olaryň örän oňat tygşytlylygyndadyr. Ganatlaryň soňlary (wingletler) sebäpli uçar 5-7% ýangyjy az ýakýar (BBJ görnüşlerinde wingletler hökmany gurluşyk girizilmesi bolup, adaty «Boeing» uçarlarynda ol mümkin, ýöne standart goşulma bolup durmaýar). BBJ öz ýygnanyşyk analoglaryndan goşmaça ýangyç baklarynyň bolmagy bilen tapawutlanyp, bu howa gämisiniň awtonomlygyny artdyrýar.

Eger siz hut şeýle uçar hakda arzuw edýän bolsaňyz, onda oýlap tapyjylygyňyzy işledip, uçaryň düzülişini öz islegiňize görä üýtgediberiň. Muňa salony gurluşynyň çeýe kämilleşdirilmesi itergi berýär. Boeing Business Jet diňe bir işlemek üçin däl, eýsem, dynç almak üçin oňaýly şertleri döretmek üçin ýeterlik uly giňişlige eýedir. Her bir müşderi üçin bezegçi salonyň üýtgeşik we siziň gözüňize ýakymly bezegini döreder. Size bu pikir ýaraýarmy? Salon giň myhman otagyny döredip, uly göwrümli mebeli ýerleşdirýäris, iş otagyny aýratyn döredýäris we häzirkizaman ofisleriniň gözi gidäýjek doly enjamlaşdyrylan iş zolagyny döredýäris. Hemralaýyn aragatnaşyk ýaly täze tehnologiýalaryň esasynda, müşderi belentlikde ýerleşýän wagtynda hem bütin dünýä bilen iş gepleşiklerini geçirip biler. Salonda dynç almak üçin hem ýer (şol sanda uly ölçegli kaşaň krowat), doly göwrümli duş kabinasy bilen enjamlaşdyrylan aýratyn sanuzel, köpugurly aşhana we goş üçin sygymly bölüm tapylar.

Biziň hödürlemelerimiz bilen gyzyklandyňyzmy? Onda buýurmanyň resminamalaşdyrylmasyna geçeliň!

Остались вопросы? Звоните!

И мы поможем выбрать самолет Вашей мечты!

Buýurmany nähili galdyrmaly?

Örän aňsat! Siz diňe Aviav TM (Cofrance SARL) kompaniýasynyň wekilleri bilen duşuşaýmaly. Buýurmany telefon arkaly, şeýle hem online görnüşde internet sahypada buýurma görnüşinde ýa-da menejer bilen hat alyşmak üsti bilen ýerine ýetirmek bolar. Biziň hünärmenlerimiz bilen arzuwyňyzdaky uçary nähili göz öňüňize getirýändigiňizi aýdyň. Sorag bermekden we jikme-jik gyzyklanmakdan çekinmäň. Diňe şeýle edilende biz tüýs siziň iş saparlaryňyza laýyk Boeing uçaryny saýlap bileris.

Online-gepleşikleriň ylalaşygyň diňe başky uçar gözleg tapgyrlarynda oňaýlydygyny, soňra bolsa şahsy duşuşyksyz kynçylykly boljakdygyny, onuň buýurma ylalaşylanda we hakyky wagtda geçjek ylalaşygyň resminamalarynyň deslapky taýýarlanmasynda gerekdigini ýatdan çykarmaň.

Siz iş gepleşiklerinde bolup, geljekki ylalaşygy ara alyp maslahatlaşyp bilmeýärsiňizmi? Zyýany ýok! Internet sahypamyza girip, gepleşikler üçin size amatly wagt görkezilen arzany galdyrmak ýeterlikdir. Biziň kompaniýamyzyň menejeri hökman siziň görkezen wagtyňyzda siz bilen habarlaşar.

Оставить заявку

Sizde bar bolan soraglary ýazuw görnüşinde hem berip bilersiňiz! Sebäbi onda siz hiç zady anyk ýatdan çykarmarsyňyz. Şeýle hem galan zatlary maslahatlaşmak üçin, size amatly habarlaşyp boljak wagty görkeziň.

Телефон :
 • +33 629-961-135 (France)
Email :
 • cofr@cofr.ru
Адрес :
 • Cofrance SARL, 29 Rue de France, 06000 Nice, France

Näme sebäpden müşderiler Aviav TM halaýarlar?

Biziň Aviav TM (Cofrance SARL) kompaniýamyz örän köp wagt bäri awiasiýa bazarynda hereket edýär. Bu wagtyň içinde biz müňlerçe jet eýeleriniň ynamyny ödemegi başardyk. Biziň esasy artykmaçlyklarymyzy agzalyň:

Aviav TM – Köne dünýäniň köp ýyllyk iş tejribesi we dünýäniň ýüzden gowrak ýurtlarynda wekilhanalary bolan öňdebaryjy dellal, bu sebäpden hyzmatlaryň hili we müşderiler bilen gatnaşygymyz ýokary derejede ýerleşýär.

 • Biz ARGUS International (audit ulgamynda birinjilikde), Wyvern Ltd. (uçuşlaryň howpsuzlygy), EBAA (Ýewropa işewürlik awiasiýa birleşmesi), NBAA (Milli işewürlik awiasiýa birleşmesi) ýaly öňdebaryjy halkara birleşmeleriniň we guramalarynyň hyzmatdaşy bolup durýarys.
 • Biziň kompaniýamyz 10 müňden gowrak dürli reňkli we tehniki enjamlaşdyrylmasy bolan uçarlaryň ulag parkyna eýedir.
 • Aviav TM köp sanly bütindünýä tarapyndan ykrar edilen öndürijilerde (şol sanda Boeing) ulag serişdelerini gurmaga kwota paýlary bar, şonlukda isleg bildirilýän jeti tiz wagtyň dowamynda alyp bolar.
 • Uçarlaryň öndürijileri bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk esasynda, Aviav TM howa gämileriniň tehniki goldawyny, meýilnamalaýyn bejeriş işlerini we goşmaça týuningi tiz wagtyň içinde amala aşyrar;
 • Iş wagtymyz– 24/7;
 • Biziň kompaniýamyzyň işgärleri resminamalary jikme-jik öwrenerler we ylalaşygy baglaşmagy uly jogapkärçilik bilen ýerine ýetirerler;
 • Aviav TM müşderiler bilen işiň ähli tapgyrynda doly gizlinligi kepillendirýär;
 • Biz sizi berk maliýe hasabaty we hukuk nukdaýnazaryndan ähli iş tapgyrlarynyň arassalygy bilen üpjün ederis;
 • Geljekki hyzmatdaşlyk üçin bonus biziň müşderilerimiziň isleglerine oýlanyşykly çemeleşmegimizden we Aviav TM özüne çekiji kredit ulgamyndan ybaratdyr;

Jaň ediň! Biz siziň jaňyňyza garaşýarys!